Monitorovacia rada RADAR sa stretla na úvodnom stretnutí, na ktorom bol predstavený tím, poslanie a pracovné postupy, stanovili si priority tém a ďalšie kroky.

Monitorovacia rada RADAR sa stretla na úvodnom stretnutí, na ktorom bol predstavený tím, poslanie a pracovné postupy, stanovili si priority tém a ďalšie kroky.

Monitorovacia rada RADAR aliancie Ulysseus začala svoju činnosť 19. novembra 2021 na stretnutí zástupcov šiestich partnerských univerzít — Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

„RADAR je monitorovacou radou aliancie Ulysseus pre monitorovanie implementácie projektu, riadenie rizík a prípadné korekcie v projekte Európskej univerzity Ulysseus“, upresnila generálna koordinátorka Ulysseus Carmen Vargas, ktorá ďalej vysvetlila „Je tiež jedinečnou a inovatívnou iniciatívou v rámci európskych univerzít a zároveň referenčnou štruktúrou a nástrojom aliancie Ulysseus na predvídanie a monitorovanie krátkodobých a dlhodobých zmien v ekonomike, spoločnosti, na trhu práce a v oblasti nových zručností a kompetencií“.

RADAR bude monitorovať a zhromažďovať informácie o trendoch, vrátane monitorovania politík Európskej komisie, konkrétne Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC) a Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu (DG RTD), aby sme zabezpečili, že aliancia Ulysseus dokáže reagovať novým zmenám a procesom a zvýši tak svoju transformačnú kapacitu a vplyv.

Tím RADAR

RADAR zhromažďuje 12 univerzitných pedagogických, sociálnych, technologických a ekonomických expertov, ktorí budú interne hodnotiť pokrok aliancie Ulysseus. Tím, vybraný Riadiacou radou spolu s generálnou koordinátorkou, bude priebežne monitorovať a hodnotiť pokrok aliancie Ulysseus, s využitím širokej škály nástrojov kvality (vrátane akčných plánov, ročných plánov a správ, konkrétne s uvedením kvantitatívnych ukazovateľov činností digitálnej platformy, každoročného online prieskumu kvality a výročnej správy o diseminácii aliancie Ulysseus).

Ciele monitorovacej rady

RADAR vyhodnotí ciele a výstupy aliancie Ulysseus s prihliadnutím na globálne, európske, národné, regionálne a miestne trendy a politiky a podľa toho prispôsobí implementáciu projektu Ulysseus. Medzi inými, monitorované trendy budú zahŕňať strategické dokumenty o Európskom vzdelávacom a výskumnom priestore (Európska stratégia pre univerzity), Nová agenda zručností pre Európu, Európsky akčný plán pre digitálne vzdelávanie, Európska charta základných práv, Európska zelená dohoda, Biela kniha o umelej inteligencii, Erasmus +, Horizont Európa, ako aj RIS3 a strategické plány regiónov a lokalít.

Výber tém

Počas stretnutia stanovili členovia monitorovacej rady RADAR rad prioritných tém, ktorým sa budú venovať a definovali ďalšie kroky: zavedenie procesu prípravy výročnej správy s hĺbkovou analýzou pokroku k spoločnej vízii aliancie Ulysseus, návrh opatrení na zlepšenie určených pre Medzinárodný poradný výbor (IAB). Tento následne vykoná záverečné hodnotenie pre Riadiacu radu a navrhne prispôsobenie existujúcich aktivít aliancie, prípadne nové aktivity. Navyše RADAR bude každé tri roky aktívne napomáhať pri navrhovaní nového akčného plánu.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.