Európska komisia poskytne dva milióny eur Európskej univerzite Ulysseus na podporu jej inovačného ekosystému

Európska komisia poskytne dva milióny eur Európskej univerzite Ulysseus na podporu jej inovačného ekosystému

Európska komisia schválila dva milióny eur na projekt COMPASS aliancie Ulysseus, ktorú koordinuje Univerzita v Seville (Španielsko) a tvorí ju ďalších päť univerzít v Európe: Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côted’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Projekt je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť v rámci programu Horizont 2020 (SwafS). Prostredníctvom spoločnej stratégie v oblasti výskumu, inovácií a podpory rozvoja inovačného ekosystému uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k silnej Európskej univerzite.

Projekt COMPASS: Viesť alianciu Ulysseus k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti Európskych univerzít prostredníctvom výskumu a inovácií. Má za cieľ konsolidovať alianciu Ulysseus ako model excelentnosti, ako súčasť dlhodobej, zdieľanej a integrovanej spoločnej stratégie výskumu a inovácií tak, aby uľahčovala synergie medzi Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Projekt COMPASS teda podporí vytvorenie konkrétnych stratégií a akčných plánov s cieľom získať pre alianciu Ulysseus pozíciu modelu inštitucionálnej transformácie.
Európska univerzita Ulysseus, ktorá naštartovala svoju cestu minulý rok v decembri stretnutím šiestich rektorov zakladajúcich univerzít, stojí pred ambicióznou desaťročnou cestou, ktorá prispeje k formovaniu Európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru, a tým aj budúcnosti Európy. Vďaka projektu COMPASS teraz aliancia posilní svoju spoločnú dlhodobú víziu výskumu a inovácií s cieľom dosiahnuť systémový, štrukturálny a udržateľný vplyv na všetkých úrovniach zapojených inštitúcií.

Projekt COMPASS nadviaže na súčasné aktivity aliancie Ulysseus, a to implementáciou, analýzou a šírením osvedčených postupov týkajúcich sa konkrétnych cieľov. Projekt vytvorí výskumnú a inovačnú agendu, podporí a zlepší prístup k otvorenej vede (najmä digitálnej), akredituje inovačné huby Ulysseus ako Huby Európskeho výskumného priestoru (ERA– European Research Area), či podporí výskum a inovácie zapojením nielen partnerov projektu, ale aj ďalších zainteresovaných strán, konečných užívateľov a občanov, najmä riešením zodpovedného prístupu k rodovým otázkam, etike, verejnej angažovanosti a vedeckého vzdelávania v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom je tiež zatraktívniť alianciu Ulysseus pre talentovaných výskumných pracovníkov z celého sveta a podporiť strategickú spoluprácu s inštitúciami mimo aliancie na globálnej úrovni.

V rámci výskumnej a inovačnej agendy projektu COMPASS bude monitorovacia rada RADAR analyzovať budúce trendy v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom monitorovania a riadenia rizík a návrhu potrebných úprav pre alianciu Ulysseus. RADAR bude okrem toho monitorovať krátkodobé a dlhodobé zmeny v ekonomike, spoločnosti, na trhu práce a v kompetenciách. RADAR zhromažďuje pedagogické, sociálne, výskumné, inovačné, technologické a ekonomické know-how expertov partnerských univerzít a tým interne hodnotí progres aliancie. V prípade projektu COMPASS bude RADAR zhromažďovať informácie z odvetví výskumu a inovácií na základe Agendy výskumu a inovácií, najmä v oblastiach inovačných hubov. To povedie k identifikácii výziev a konvergencií na zabezpečenie konkurencieschopnosti v rámci programu Horizont Európa a ďalších programov výskumu a inovácií, ako aj k vhodne časovanému plánu na zviditeľnenie a umiestnenie partnerských univerzít aliancie Ulysseus v hlavných medzinárodných rebríčkoch prostredníctvom zlepšenia vedeckej produktivity v relevantných oblastiach.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 Európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côted’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom. Po získaní rozpočtu vo výške päť miliónov eur v rámci programu Erasmus + je aliancia Ulysseus v súčasnosti vo fáze plánovania, s prechodom do realizačnej fázy v marci 2021.