Program Erasmus+ finančne podporí alianciu Ulysseus vo využívaní digitálnych technológií vo vzdelávaní

Program Erasmus+ finančne podporí alianciu Ulysseus vo využívaní digitálnych technológií vo vzdelávaní

Európska komisia udelila grant 298 516 EUR pre projekt D2S@Ulysseus, v rámci akcie programu Erasmus+ zameranej na modernizáciu vzdelávania, prispôsobenie pedagogiky a zvýšenie digitálnych kompetencií pedagógov využívaním digitálnych technológií vo vzdelávaní. Projekt pripravili partnerské univerzity Európskej univerzity Ulysseus v rámci mimoriadnych výziev na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+, ktoré Komisia publikovala v auguste 2020za účelom podpory
pripravenosti na digitálne vzdelávanie a tvorivých zručností pre zlepšenie online, diaľkového a zmiešaného vzdelávania, vrátane podpory učiteľov a školiteľov a zabezpečenia inkluzívnej povahy príležitostí digitálneho vzdelávania.

Poslaním projektu D2S@Ulysseus je posilniť u všetkých študentov digitálne prierezové zručnosti tak, aby mohli žiť, pracovať, učiť sa a prosperovať vo svete, čoraz viac popretkávanom digitálnymi technológiami, pričom to chceme dosiahnuť využitím digitálnych technológií a tzv. Open bagdes na uznanie a potvrdenie týchto zručností. Partneri projektu sa budú snažiť počas 24 mesiacov, počnúc marcom 2021, pripraviť nasledovné výstupy:

  • Podpora vysoko výkonného ekosystému digitálneho vzdelávania so zámerom zlepšiť digitálne pedagogické kompetencie pedagógov tak, aby dokázali poskytnúť kvalitné inkluzívne digitálne vzdelávanie a umožniť všetkým študentom aktívne sa do neho zapojiť.
  • Zlepšenie digitálnych mäkkých zručností študentov s cieľom rozvíjať prierezové zručnosti poskytujúce im konkurenčné výhody pri vstupe na trh práce.
  • Vytvorenie digitálnych pasov mäkkých zručností aliancie Ulysseus (Ulysseus Digital Soft Skills Passports) umožňujúcim účastníkom online kurzov pretaviť svoju účasť na vzdelávaní do konkrétnych zručností a vyzdvihnúť ich na trhu práce.

Očakáva sa, že aktivity a výsledky projektu budú mať vplyv na miestnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni a budú podporovať program rozvoja vysoko kvalitného a inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy študentov. Prostredníctvom projektu D2S@Ulysseus získajú pedagógovia a zamestnanci nové kompetencie a znalosti o metodických a didaktických nástrojoch diaľkového vzdelávania, čím uľahčia oveľa personalizovanejšie, flexibilnejšie a na študenta zamerané vzdelávanie. Na druhej strane bude mať projekt vplyv aj na zamestnateľnosť študentov – vrátane študentov s osobitnými potrebami alebo zdravotným postihnutím – keďže umožní rozvoj ich kľúčových, prierezových a digitálnych kompetencií a tým im poskytne konkurenčnú výhodu pri vstupe na trh práce. Partnerské inštitúcie a ich ekosystém získajú vďaka projektu D2S@Ulysseus zlepšenie kapacít, rozšírenie katalógov kurzov, prístup k príkladom dobrej praxe a podporu príležitostí na spoluprácu.

Zakladatelia Európskej univerzity Ulysseus, Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), sa plne angažujú v digitálnej transformácii a najmä transformácii vzdelávania prostredníctvom rozvoja Európskeho virtuálneho kampusu, ako sa to uvádza aj v jej poslaní. Podporovaním a realizovaním projektu D2S@Ulysseus sú partnerské univerzity aliancie Ulysseus odhodlané vyhodnotiť, do akej miery spĺňajú súčasné systémy vzdelávania a odbornej prípravy požiadavky rýchlo sa meniaceho a čoraz viac digitálneho sveta a zároveň navrhnúť zmeny v nich tak, aby boli čo najlepšie pripravené pre
digitálnu éru.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.