Projekt D2S@Ulysseus štartuje stretnutím šiestich partnerských univerzít

Projekt D2S@Ulysseus štartuje stretnutím šiestich partnerských univerzít

Projekt D2S@Ulysseus odštartoval minulo-týždňovým online úvodným stretnutím za účasti šiestich partnerských univerzít. Cieľom tohto projektu je jednak podporiť rozvoj ekosystému digitálneho vzdelávania rozvíjaním digitálnych pedagogických kompetencií pre učiteľov, čo im umožní poskytovať vysokokvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie. Na strane druhej prinesie projekt zlepšenie digitálnych mäkkých zručností študentov tým, že im poskytne konkurenčné výhody pri vstupe na trh práce.

Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov budú partneri realizovať širokú škálu projektových aktivít: od analýzy digitálneho vzdelávania, cez vytvorenie medzinárodných spoločných katalógov mäkkých zručností, prieskumov na identifikáciu potrieb učiteľov a zainteresovaných strán na trhu práce, digitálnych usmernení až po rozvoj a realizáciu online odbornej prípravy učiteľov a organizáciu kurzov digitálnych mäkkých zručností pre študentov.

Spomínané úvodné stretnutie v pondelok 22. marca 2021 zahŕňalo predstavenie projektového tímu D2S@Ulysseus, dohodu na celkovom harmonograme práce, stanovenie prvých krokov a ďalších termínov. Partneri sa dohodli na postupoch zabezpečenia kvality, nástrojoch publicity a administratívnych a finančných procesoch.


Projekt D2S@Ulysseus je jedným zo satelitných projektov Európskej univerzity Ulysseus. Pod vedením Univerzity Côte d’Azur, spolu s piatimi ďalšími inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (HEI) zapojenými do aliancie Ulysseus – Univerzitou v Seville (Španielsko), Univerzitou v Janove (Taliansko), Technickou univerzitou v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľskou školou® (Rakúsko) a Univerzitou aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), prinesie projekt partnerom príležitosť prehodnotiť súčasné systémy vzdelávania a odbornej prípravy tak, aby boli pripravené pre digitálnu éru.

Partneri aliancie Ulysseus získajú realizáciou projektu vďaka spoločným skúsenostiam a osvedčeným postupom, budovaním kapacít pre výučbu a učenie v digitálnej dobe a dokážu vyhodnotiť, do akej miery ich vzdelávacie systémy spĺňajú požiadavky rýchlo sa meniaceho a čoraz viac digitálneho sveta. Každá partnerská univerzita sa zameria na to, aby aliancia Ulysseus zaviedla vzdelávanie zamerané na študentov a implementovala kolaboratívne a participatívne prístupy k vzdelávaniu a výučbe.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.