VITAJTE NA NOVEJ EURÓPSKEJ UNIVERZITE

Spoznajte ULYSSEUS,
Európsku univerzitu
pre občanov
budúcnosti

Medzinárodná, svetu otvorená univerzita so zameraním na potreby jednotlivca a podporu podnikateľského prostredia, ktorá bude formovať budúcnosť Európy. Zoznámte sa s našimi
cieľmi, komunitou a partnermi.

01

KĽÚČOVÉ CIELE

Je vzrušujúce
formovať budúcnosť
Európy

Plníme víziu: rozvíjať Európsku univerzitu uznávanú pre svoju excelentnosť, ktorá bude postavená na európskych hodnotách sociálnej súdržnosti a dodržiavania ľudských práv. Sme pevne presvedčení, že Európske univerzity by mali byť inštitúcie presahujúce hranice Európy, ktoré sú otvorené svetu a podporujú solidaritu. Naša cesta nás povedie k nasledovným métam:

01. MODERNIZOVAŤ NAŠE UNIVERZITY

Našou snahou je prispieť k modernizácii našich vzdelávacích inštitúcií vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a digitálneho inovačného ekosystému Ulysseus. Oporou v tomto procese nám bude:

 1. Komunita Ulysseus, ktorá zastupuje špirálu (helix): partnerské univerzity a pridružených partnerov.
 2. Kampus Ulysseus: Centrálna riadiaca kancelária, digitálna platforma a inovačné hub-y.

02. PRISPIEVAŤ K ROZVOJU NAŠICH REGIÓNOV A MIEST

Naším cieľom je realizovať sériu flexibilných európskych spoločných programov zameraných na študentov a prepojených s výskumnými aktivitami a činnosťami zameranými na prenos znalostí. Výsledkom nášho úsilia budú:

 1. Európske diplomy
 1. Program stáže aliancie Ulysseus
 1. Kurzy krátkeho formátu
 1. Nové projekty programu Erasmus+ & Horizont Európa
 1. Spoločné výskumné centrá
 1. Spoločné inkubátory
 1. Živé laboratóriá
 1. Aplikácia „Matching4cooperation“

03. ZNÍŽIŤ ROZDIELY V KOMPETENCIÁCH

Naším zámerom je pripraviť vysokokvalifikovaných digitálne zručných, viacjazyčných a podnikateľsky orientovaných európskych občanov prostredníctvom kombinácie inovatívneho učenia a vzdelávacích aktivít. Medzi top zručnosťami, ktoré budeme podporovať sú:

 1. Jazykový program minimálne dvoch cudzích jazykov
 1. Kariérny rast
 1. Celoživotné vzdelávanie
 1. Podnikateľstvo a dizajnové myslenie
 1. Inovatívne vzdelávacie riešenia pre učiteľov
 1. Kompetencie pre neakademických zamestnancov

04. POSILNIŤ ZNALOSTI A PRAKTIZOVANIE EURÓPSKYCH HODNÔT

Chceme napomôcť formovaniu európskeho občana budúcnosti. Občana, ktorý sa vyznačuje svojím rešpektom k ľudským právam, rovnosti a inkluzívnosti. Posilnenie zastúpenia žien v STEAM, skratka z ang. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Veda, technika, inžinierstvo, umenie a matematika), je ďalšou z našich hlavných ambícií. Nasledovné programy považujeme za kľúčové:

 1. Propagácia európskeho občianstva
 1. Občianska angažovanosť
 1. Špeciálne potreby
 1. Rodová rovnosť
 1. Štipendium pre znevýhodnené skupiny
 1. Internacionalizácia starších
 1. Priestor pre otvorené programy 
 1. tzv. Science shop

05. PODPOROVAŤ MODEL UNIVERZITY OTVORENÝ SVETU

Kombinácia fyzickej a virtuálnej mobility už nie je len želaním. Je súčasťou toho, čo nazývame Európskou univerzitou budúcnosti. Okrem toho máme v úmysle posilniť uznávanie a rozsiahle využívanie Európskej študentskej karty. Investujeme preto do nasledovných programov:

 1. Mobilita študentov, akademických a neakademických zamestnancov
 1. Mobilita v rámci tzv. Zelenej dohody na ochranu klímy
 1. Mobilita stredných škôl 
 1. Medzinárodná spolupráca
 1. Prijímanie zahraničných návštevníkov
 1. Magnet pre talenty 
 1. Medzinárodná propagácia
02

KOMUNITA

Silná komunita je to, čo nás posúva vpred

ALIANCIA ULYSSEUS: RÔZNORODÁ A KOMPLEMENTÁRNA

Ulysseus prosperuje vďaka silnému zmyslu pre komunitu. Od najstarších až po najmladšie vzdelávacie inštitúcie, od komplexných až po špecializované podnikateľsky zamerané univerzity a technické univerzity, od vytvorených centier založených na výskume až po odborníkov v oblasti podnikania a akademických inovácií. Naším mottom je kombinovať úsilie, spojiť Európu a zhromaždiť to najlepšie z každého regiónu. Toto je posádka na našej ceste:

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

* Koordinujúca univerzita

UNIVERZITA APLIKOVANÝCH VIED HAAGA-HELIA (FÍNSKO)

Haaga-Helia je špecificky na podnikanie orientovaná univerzita aplikovaných vied, ktorá sa zameriava na spoluprácu, podnikanie, inovácie a internacionalitu. Strategické kľúčové oblasti Haaga-Helia zodpovedajúce potrebám podnikateľskej reality sú: rozvoj obchodných spoločností, podnikanie, inovácie v oblasti zážitkových služieb, hodnota prostredníctvom predaja, novo vznikajúce technológie a transformatívna pedagogika.

UNIVERZITA V JANOVE (TALIANSKO)

UniGe je jednou z najväčších univerzít v Taliansku. Je definovaná svojimi multidisciplinárnymi, nadnárodnými vzdelávacími postupmi na vysokej úrovni, výskumnými projektami a inovačnými činnosťami, ako aj aktívnym technologickým transferom. UniGe zdieľa svoje dlhoročné odborné vedomosti v oblasti sociálnej súdržnosti a posilnenia občianskej angažovanosti.  

UNIVERZITA CÔTE D'AZUR (FRANCÚZSKO)

UCA je prioritne výskumne orientovaná univerzita, ktorej nosným základom je silné zoskupenie vysokých škôl a výskumných inštitúcií. V roku 2016 získala Univerzita Côte d’Azur prestížne ocenenie „IDEX“, čím sa zaradila medzi 10 najkomplexnejších univerzít svetovej triedy vo Francúzsku. UCA odovzdáva svoje vlastné skúsenosti s transformáciou kampusu.

MCI | PODNIKOVO-HOSPODÁRSKA ŠKOLA®️ (RAKÚSKO)

MCI sa riadi koncepciou podnikovo-hospodárskej školy, ktorá ponúka vysokoškolské vzdelávanie, výskum a prenos do praxe pre manažment, spoločnosť, technológie a vedy o živote. MCI umožňuje motivovaným ľuďom dosahovať vynikajúce výsledky, poskytuje kvalitné akademické kompetencie a vytvára inovatívny prenos know-how v rámci silnej medzinárodnej siete.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (SLOVENSKO)

TUKE úzko spolupracuje so súkromným sektorom a priemyselnými organizáciami v celom regióne a je vedúcou inštitúciou v oblasti regionálneho rozvoja. Jej silné zázemie s multidisciplinárnym a interdisciplinárnym prístupom k riešeniu globálnych problémov sú kľúčovými príspevkami TUKE do konzorcia.

UNIVERZITA V SEVILLE (ŠPANIELSKO, KOORDINÁTOR)

USE je univerzita s bohatou históriou, druhá najväčšia v Španielsku, čo sa týka počtu študentov, s kvalitným komplexným vzdelávacím programom, medzinárodne uznávaná pre svoju akademickú excelentnosť a skúsenosti s výskumom a transferom technológií. USE patrí ôsme miesto vo vedeckých výstupoch a prvé miesto v medzinárodných patentoch v Španielsku. USE disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti koordinácie európskych konzorcií.

Spojenie

SPOLU SME SILNEJŠÍ. ULYSSEUS PARTNERSKÉ UNIVERZITY V ČÍSLACH:

Group 12Created with Sketch.
0

ŠTUDENTOV

ShapeCreated with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH
CENTIER

0

FAKÚLT

0

PATENTOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK

0

ZAMESTNANCOV, VRÁTANE 8.499 AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV/VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Group 13Created with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH SKUPÍN

0

VEDECKO-TECHNOLOGICKÝCH
SPOLOČNOSTÍ A PARTNERSTIEV

Spojenie

SPOLU SME SILNEJŠÍ. ULYSSEUS PARTNERSKÉ
UNIVERZITY V ČÍSLACH:

Group 12Created with Sketch.
0

ŠTUDENTOV

ShapeCreated with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH CENTIER

0

FAKÚLT

0

PATENTOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK

0

ZAMESTNANCOV, VRÁTANE 8.499 AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV/VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Group 13Created with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH SKUPÍN

0

VEDECKO-TECHNOLOGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ A PARTNERSTIEV

PRIDRUŽENÍ PARTNERI

95 pridružených partnerov sa pripája k aliancii Ulysseus na jej dobrodružnej ceste, avšak naďalej máme otvorenú náruč pre spoluprácu s novými spojencami, ktorí by mohli takisto prispievať k napĺňaniu našich cieľov.

6

REGIONÁLNYCH VLÁD

6

MESTSKÝCH RADNÍC

8

MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ A MESTSKÝCH ZDRUŽENÍ

7

ŠTUDENTSKÝCH ZDRUŽENÍ

14

OBCHODNÝCH KONFEDERÁCIÍ

6

VÝSKUMNÝCH CENTIER

48

SPOLOČNOSTÍ

03

INOVAČNÉ HUB-Y

Šesť inovačných hub-ov šesť výziev v oblasti výskumu a inovácií jeden inovačný ekosystém

Inovačné hub-y sú inovatívne spoločné štruktúry pre spoluprácu v rámci komunity Ulysseus. Budú stredobodom procesu spoluvytvárania transdisciplinárneho a na výzvach založeného vzdelávania, ktoré bude prepojené s programami výskumu a prenosu znalostí, ako aj propagáciou angažovanosti občanov a európskych hodnôt.

Našich šesť inovačných hub-ov, po jednom na každej univerzite, je v súlade so šiestimi regionálnymi a miestnymi výzvami v oblasti výskumu a vývoja, čo je reakciou na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, Európsku Zelenú dohodu, ako aj klastre a misie programu Horizont Európa.

04

ULYSSEUS KAMPUS

Nevyhnutná podpora pre územnú a digitálne prepojenú entitu

Spolu s našimi šiestimi inovačnými hub-mi sa na dosahovaní našich piatich cieľov podieľajú ďalšie dve spoločné štruktúry: Centrálna riadiaca kancelária a Digitálna platforma. Tieto tri štruktúry spoločne definujú ťažisko spolupráce našich partnerov. Tento inovačný ekosystém je jedinečným a rozlišovacím znakom pre alianciu Ulysseus.

Centrálna riadiaca kancelária so sídlom na USE bude poskytovať centralizovanú podporu vedeniu a správe aliancie Ulysseus. Bude mať pobočky na UCA (Úsek pre digitalizáciu) a MCI (Medzinárodná kancelária). Digitálna platforma, ktorá sa nachádza v UCA, bude jednotným miestom pre prístup k vedeckým pracoviskám, výskumným a inovačným službám vrátane brokerage, programom na podporu kariéry, virtuálnym kurzom a mobilite. Ulysseus študentské združenie (TUKE) bude študentským hlasom šiestich univerzít na všetkých akademických úrovniach.

Europe map
Group 17Created with Sketch. 1 of 6 Group 17Created with Sketch. 2 of 6 Group 17Created with Sketch. 3 of 6 4 of 6 Group 17Created with Sketch. 5 of 6 Group 17Created with Sketch. 6 of 6
05

KONTAKT

Trúfate si na túto úžasnú cestu?

Či už ste univerzita, spoločnosť, mimovládna organizácia, či študent alebo občianske združenie, chceme o vás počuť. Svetu otvorený model Ulysseus má otvorenú náruč novým inštitúciám pre spoluprácu s našou Alianciou. Uvítame akékoľvek Vaše myšlienky, nápady a návrhy.