ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

VITAJTE NA NOVEJ EURÓPSKEJ UNIVERZITE

Spoznajte ULYSSEUS,
Európsku univerzitu
pre občanov
budúcnosti

Medzinárodná, svetu otvorená univerzita so zameraním na potreby jednotlivca a podporu podnikateľského prostredia, ktorá bude formovať budúcnosť Európy. Zoznámte sa s našimi
cieľmi, komunitou a partnermi.

01

KĽÚČOVÉ CIELE

Je vzrušujúce
formovať budúcnosť
Európy

Plníme víziu: rozvíjať Európsku univerzitu uznávanú pre svoju excelentnosť, ktorá bude postavená na európskych hodnotách sociálnej súdržnosti a dodržiavania ľudských práv. Sme pevne presvedčení, že Európske univerzity by mali byť inštitúcie presahujúce hranice Európy, ktoré sú otvorené svetu a podporujú solidaritu. Naša cesta nás povedie k nasledovným métam:

01. MODERNIZOVAŤ NAŠE UNIVERZITY

Našou snahou je prispieť k modernizácii našich vzdelávacích inštitúcií vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a digitálneho inovačného ekosystému Ulysseus. Oporou v tomto procese nám bude:

 1. Komunita Ulysseus, ktorá zastupuje špirálu (helix): partnerské univerzity a pridružených partnerov.
 2. Kampus Ulysseus: Centrálna riadiaca kancelária, digitálna platforma a inovačné hub-y.

02. PRISPIEVAŤ K ROZVOJU NAŠICH REGIÓNOV A MIEST

Naším cieľom je realizovať sériu flexibilných európskych spoločných programov zameraných na študentov a prepojených s výskumnými aktivitami a činnosťami zameranými na prenos znalostí. Výsledkom nášho úsilia budú:

 1. Európske diplomy
 1. Program stáže aliancie Ulysseus
 1. Kurzy krátkeho formátu
 1. Nové projekty programu Erasmus+ & Horizont Európa
 1. Spoločné výskumné centrá
 1. Spoločné inkubátory
 1. Živé laboratóriá
 1. Aplikácia „Matching4cooperation“

03. ZNÍŽIŤ ROZDIELY V KOMPETENCIÁCH

Naším zámerom je pripraviť vysokokvalifikovaných digitálne zručných, viacjazyčných a podnikateľsky orientovaných európskych občanov prostredníctvom kombinácie inovatívneho učenia a vzdelávacích aktivít. Medzi top zručnosťami, ktoré budeme podporovať sú:

 1. Jazykový program minimálne dvoch cudzích jazykov
 1. Kariérny rast
 1. Celoživotné vzdelávanie
 1. Podnikateľstvo a dizajnové myslenie
 1. Inovatívne vzdelávacie riešenia pre učiteľov
 1. Kompetencie pre neakademických zamestnancov

04. POSILNIŤ ZNALOSTI A PRAKTIZOVANIE EURÓPSKYCH HODNÔT

Chceme napomôcť formovaniu európskeho občana budúcnosti. Občana, ktorý sa vyznačuje svojím rešpektom k ľudským právam, rovnosti a inkluzívnosti. Posilnenie zastúpenia žien v STEAM, skratka z ang. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Veda, technika, inžinierstvo, umenie a matematika), je ďalšou z našich hlavných ambícií. Nasledovné programy považujeme za kľúčové:

 1. Propagácia európskeho občianstva
 1. Občianska angažovanosť
 1. Špeciálne potreby
 1. Rodová rovnosť
 1. Štipendium pre znevýhodnené skupiny
 1. Internacionalizácia starších
 1. Priestor pre otvorené programy 
 1. tzv. Science shop

05. PODPOROVAŤ MODEL UNIVERZITY OTVORENÝ SVETU

Kombinácia fyzickej a virtuálnej mobility už nie je len želaním. Je súčasťou toho, čo nazývame Európskou univerzitou budúcnosti. Okrem toho máme v úmysle posilniť uznávanie a rozsiahle využívanie Európskej študentskej karty. Investujeme preto do nasledovných programov:

 1. Mobilita študentov, akademických a neakademických zamestnancov
 1. Mobilita v rámci tzv. Zelenej dohody na ochranu klímy
 1. Mobilita stredných škôl 
 1. Medzinárodná spolupráca
 1. Prijímanie zahraničných návštevníkov
 1. Magnet pre talenty 
 1. Medzinárodná propagácia
02

KOMUNITA

Silná komunita je to, čo nás posúva vpred

ALIANCIA ULYSSEUS: RÔZNORODÁ A KOMPLEMENTÁRNA

Ulysseus prosperuje vďaka silnému zmyslu pre komunitu. Od najstarších až po najmladšie vzdelávacie inštitúcie, od komplexných až po špecializované podnikateľsky zamerané univerzity a technické univerzity, od vytvorených centier založených na výskume až po odborníkov v oblasti podnikania a akademických inovácií. Naším mottom je kombinovať úsilie, spojiť Európu a zhromaždiť to najlepšie z každého regiónu. Toto je posádka na našej ceste:

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

* Koordinujúca univerzita

UNIVERZITA APLIKOVANÝCH VIED HAAGA-HELIA (FÍNSKO)

Haaga-Helia je špecificky na podnikanie orientovaná univerzita aplikovaných vied, ktorá sa zameriava na spoluprácu, podnikanie, inovácie a internacionalitu. Strategické kľúčové oblasti Haaga-Helia zodpovedajúce potrebám podnikateľskej reality sú: rozvoj obchodných spoločností, podnikanie, inovácie v oblasti zážitkových služieb, hodnota prostredníctvom predaja, novo vznikajúce technológie a transformatívna pedagogika.

UNIVERZITA V JANOVE (TALIANSKO)

UniGe je jednou z najväčších univerzít v Taliansku. Je definovaná svojimi multidisciplinárnymi, nadnárodnými vzdelávacími postupmi na vysokej úrovni, výskumnými projektami a inovačnými činnosťami, ako aj aktívnym technologickým transferom. UniGe zdieľa svoje dlhoročné odborné vedomosti v oblasti sociálnej súdržnosti a posilnenia občianskej angažovanosti.  

UNIVERZITA CÔTE D'AZUR (FRANCÚZSKO)

UCA je prioritne výskumne orientovaná univerzita, ktorej nosným základom je silné zoskupenie vysokých škôl a výskumných inštitúcií. V roku 2016 získala Univerzita Côte d’Azur prestížne ocenenie „IDEX“, čím sa zaradila medzi 10 najkomplexnejších univerzít svetovej triedy vo Francúzsku. UCA odovzdáva svoje vlastné skúsenosti s transformáciou kampusu.

MCI | PODNIKOVO-HOSPODÁRSKA ŠKOLA®️ (RAKÚSKO)

MCI sa riadi koncepciou podnikovo-hospodárskej školy, ktorá ponúka vysokoškolské vzdelávanie, výskum a prenos do praxe pre manažment, spoločnosť, technológie a vedy o živote. MCI umožňuje motivovaným ľuďom dosahovať vynikajúce výsledky, poskytuje kvalitné akademické kompetencie a vytvára inovatívny prenos know-how v rámci silnej medzinárodnej siete.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (SLOVENSKO)

TUKE úzko spolupracuje so súkromným sektorom a priemyselnými organizáciami v celom regióne a je vedúcou inštitúciou v oblasti regionálneho rozvoja. Jej silné zázemie s multidisciplinárnym a interdisciplinárnym prístupom k riešeniu globálnych problémov sú kľúčovými príspevkami TUKE do konzorcia.

UNIVERZITA V SEVILLE (ŠPANIELSKO, KOORDINÁTOR)

USE je univerzita s bohatou históriou, druhá najväčšia v Španielsku, čo sa týka počtu študentov, s kvalitným komplexným vzdelávacím programom, medzinárodne uznávaná pre svoju akademickú excelentnosť a skúsenosti s výskumom a transferom technológií. USE patrí ôsme miesto vo vedeckých výstupoch a prvé miesto v medzinárodných patentoch v Španielsku. USE disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti koordinácie európskych konzorcií.

Spojenie

SPOLU SME SILNEJŠÍ. ULYSSEUS PARTNERSKÉ UNIVERZITY V ČÍSLACH:

Group 12Created with Sketch.
0

ŠTUDENTOV

ShapeCreated with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH
CENTIER

0

FAKÚLT

0

PATENTOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK

0

ZAMESTNANCOV, VRÁTANE 8.499 AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV/VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Group 13Created with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH SKUPÍN

0

VEDECKO-TECHNOLOGICKÝCH
SPOLOČNOSTÍ A PARTNERSTIEV

Spojenie

SPOLU SME SILNEJŠÍ. ULYSSEUS PARTNERSKÉ
UNIVERZITY V ČÍSLACH:

Group 12Created with Sketch.
0

ŠTUDENTOV

ShapeCreated with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH CENTIER

0

FAKÚLT

0

PATENTOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK

0

ZAMESTNANCOV, VRÁTANE 8.499 AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKOV/VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV

Group 13Created with Sketch.
0

VÝSKUMNÝCH SKUPÍN

0

VEDECKO-TECHNOLOGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ A PARTNERSTIEV

PRIDRUŽENÍ PARTNERI

95 pridružených partnerov sa pripája k aliancii Ulysseus na jej dobrodružnej ceste, avšak naďalej máme otvorenú náruč pre spoluprácu s novými spojencami, ktorí by mohli takisto prispievať k napĺňaniu našich cieľov.

6

REGIONÁLNYCH VLÁD

6

MESTSKÝCH RADNÍC

8

MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ A MESTSKÝCH ZDRUŽENÍ

7

ŠTUDENTSKÝCH ZDRUŽENÍ

14

OBCHODNÝCH KONFEDERÁCIÍ

6

VÝSKUMNÝCH CENTIER

48

SPOLOČNOSTÍ

03

INOVAČNÉ HUB-Y

Šesť inovačných hub-ov šesť výziev v oblasti výskumu a inovácií jeden inovačný ekosystém

Inovačné hub-y sú inovatívne spoločné štruktúry pre spoluprácu v rámci komunity Ulysseus. Budú stredobodom procesu spoluvytvárania transdisciplinárneho a na výzvach založeného vzdelávania, ktoré bude prepojené s programami výskumu a prenosu znalostí, ako aj propagáciou angažovanosti občanov a európskych hodnôt.

Našich šesť inovačných hub-ov, po jednom na každej univerzite, je v súlade so šiestimi regionálnymi a miestnymi výzvami v oblasti výskumu a vývoja, čo je reakciou na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, Európsku Zelenú dohodu, ako aj klastre a misie programu Horizont Európa.

04

ULYSSEUS KAMPUS

Nevyhnutná podpora pre územnú a digitálne prepojenú entitu

Spolu s našimi šiestimi inovačnými hub-mi sa na dosahovaní našich piatich cieľov podieľajú ďalšie dve spoločné štruktúry: Centrálna riadiaca kancelária a Digitálna platforma. Tieto tri štruktúry spoločne definujú ťažisko spolupráce našich partnerov. Tento inovačný ekosystém je jedinečným a rozlišovacím znakom pre alianciu Ulysseus.

Centrálna riadiaca kancelária so sídlom na USE bude poskytovať centralizovanú podporu vedeniu a správe aliancie Ulysseus. Bude mať pobočky na UCA (Úsek pre digitalizáciu) a MCI (Medzinárodná kancelária). Digitálna platforma, ktorá sa nachádza v UCA, bude jednotným miestom pre prístup k vedeckým pracoviskám, výskumným a inovačným službám vrátane brokerage, programom na podporu kariéry, virtuálnym kurzom a mobilite. Ulysseus študentské združenie (TUKE) bude študentským hlasom šiestich univerzít na všetkých akademických úrovniach.

Europe map
Group 17Created with Sketch. 1 of 6 Group 17Created with Sketch. 2 of 6 Group 17Created with Sketch. 3 of 6 4 of 6 Group 17Created with Sketch. 5 of 6 Group 17Created with Sketch. 6 of 6
05

KONTAKT

Trúfate si na túto úžasnú cestu?

Či už ste univerzita, spoločnosť, mimovládna organizácia, či študent alebo občianske združenie, chceme o vás počuť. Svetu otvorený model Ulysseus má otvorenú náruč novým inštitúciám pre spoluprácu s našou Alianciou. Uvítame akékoľvek Vaše myšlienky, nápady a návrhy.

University of Seville (Spain, Coordinator)

USE is a historic university, the second largest in Spain in number of students, with a relevant and robust comprehensive formation, internationally recognized for its academic excellence, research and technology transfer background. USE ranks 8th in scientific production and 1st in international patents in Spain. USE provides strong expertise in coordinating European consortia.

University of Genoa (Italy)

UniGe is one of the largest universities in Italy. It is defined by its high-level multidisciplinary, multinational educational pathways, its research projects and innovation activities, and its active technological transfer. UniGe provides long-standing expertise in social cohesion and public engagement empowerment.

Université Côte d'Azur (France)

UCA is a research-intensive university relying on a strong cluster of Higher Education and research institutions. In 2016, Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. UCA provides its own experience of transforming a campus.

Technical University of Košice (Slovakia)

TUKE closely co-operates with private sector and industrial organizations throughout the region and it is a leading institution in the field of regional development. Its strong background with multidisciplinary and interdisciplinary approach to global problems solving are key contributions of TUKE to the consortium.

MCI | The Entrepreneurial School®️ (Austria)

MCI follows the concept of an Entrepreneurial School covering Higher Education, research and transfer into practice for management, society, technology and life sciences. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network.

Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finland)

Haaga-Helia is a strongly business-orientated University of Applied Sciences that focuses on co-operation, entrepreneurship, innovation and internationality. Haaga-Helia’s strategic core areas corresponding to the needs of business life are: Business Development, Entrepreneurship, Experiential Service Innovation, Value through Sales, New Emerging Technology and Transformative Pedagogy.

UNIVERZITA V SEVILLE (ŠPANIELSKO, KOORDINÁTOR)

USE je univerzita s bohatou históriou, druhá najväčšia v Španielsku, čo sa týka počtu študentov, s kvalitným komplexným vzdelávacím programom, medzinárodne uznávaná pre svoju akademickú excelentnosť a skúsenosti s výskumom a transferom technológií. USE patrí ôsme miesto vo vedeckých výstupoch a prvé miesto v medzinárodných patentoch v Španielsku. USE disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti koordinácie európskych konzorcií.

UNIVERZITA V JANOVE (TALIANSKO)

UniGe je jednou z najväčších univerzít v Taliansku. Je definovaná svojimi multidisciplinárnymi, nadnárodnými vzdelávacími postupmi na vysokej úrovni, výskumnými projektami a inovačnými činnosťami, ako aj aktívnym technologickým transferom. UniGe zdieľa svoje dlhoročné odborné vedomosti v oblasti sociálnej súdržnosti a posilnenia občianskej angažovanosti.  

Université Côte d'Azur (France)

UCA is a research-intensive university relying on a strong cluster of Higher Education and research institutions. In 2016, Côte d’Azur won a prestigious “IDEX” award, placing it among the top 10 world-class, comprehensive universities in France. UCA provides its own experience of transforming a campus.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (SLOVENSKO)

TUKE úzko spolupracuje so súkromným sektorom a priemyselnými organizáciami v celom regióne a je vedúcou inštitúciou v oblasti regionálneho rozvoja. Jej silné zázemie s multidisciplinárnym a interdisciplinárnym prístupom k riešeniu globálnych problémov sú kľúčovými príspevkami TUKE do konzorcia.

MCI | PODNIKOVO-HOSPODÁRSKA ŠKOLA®️ (RAKÚSKO)

MCI sa riadi koncepciou podnikovo-hospodárskej školy, ktorá ponúka vysokoškolské vzdelávanie, výskum a prenos do praxe pre manažment, spoločnosť, technológie a vedy o živote. MCI umožňuje motivovaným ľuďom dosahovať vynikajúce výsledky, poskytuje kvalitné akademické kompetencie a vytvára inovatívny prenos know-how v rámci silnej medzinárodnej siete.

UNIVERZITA APLIKOVANÝCH VIED HAAGA-HELIA (FÍNSKO)

Haaga-Helia je špecificky na podnikanie orientovaná univerzita aplikovaných vied, ktorá sa zameriava na spoluprácu, podnikanie, inovácie a internacionalitu. Strategické kľúčové oblasti Haaga-Helia zodpovedajúce potrebám podnikateľskej reality sú: rozvoj obchodných spoločností, podnikanie, inovácie v oblasti zážitkových služieb, hodnota prostredníctvom predaja, novo vznikajúce technológie a transformatívna pedagogika.