Aliancia Ulysseus zorganizovala prvé osobné stretnutie viac ako päťdesiatich študentov zo šiestich partnerských univerzít

Aliancia Ulysseus zorganizovala prvé osobné stretnutie viac ako päťdesiatich študentov zo šiestich partnerských univerzít

Aliancia Ulysseus organizovala v poradí druhé verejné podujatie (Open Event) od svojho založenia v roku 2020. Toto osobné podujatie sa uskutočnilo iba mesiac po prvom výročí jej založenia a bolo venované Konferencii o budúcnosti Európy ako jedinečnej a vhodne načasovanej príležitosti pre občanov únie vyjadriť svoje názory a očakávania na budúcnosť Európy.

Rektor Univerzity v Seville profesor Miguel Ángel Castro privítal študentov, pedagógov, výskumníkov a zástupcov partnerských univerzít aliancie zo Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Rakúska a Fínska.

„Dnes môžeme naozaj konštatovať, že Ulysseus ožíva“, konštatoval rektor Univerzity v Seville a zároveň zdôraznil dôležité miesto študentov v komunite aliancie Ulysseus. „Ste nielen dôležitou súčasťou našej posádky, ale tiež vetrom do plachiet, ktorý nás posúva vpred. Naším cieľom je stať sa európskou univerzitou pre občanov budúcnosti a bez vašej pomoci to nedosiahneme.“

Rektor Univerzity v Seville zároveň podčiarkol dôležitosť spolupráce v rámci aliancie tak, aby umožnila „prepojiť expertízu zapojených univerzít a podporila získavanie nových a zdieľanie existujúcich skúseností z oblasti vzdelávania a výskumu v aliancii“.

Následne po otváracom príhovore rektora zvolený zástupca z radov študentov za každú partnerskú univerzitu predstavil svoju inštitúciu a následne študenti pokračovali v odbornom programe podujatia rozdelení do dvoch tematických skupín.

Authorities welcome

Stanovisko

Prvá skupina účastníkov sa venovala príprave stanoviska, ktoré sa stane súčasťou Manifestu o budúcnosti európskych univerzít a ktoré bude prezentované verejnosti Európskou študentskou komunitou (ESC) počas marcovej Konferencie o budúcnosti Európy.

Aliancia Ulysseus otvára spoluprácu s komunitou ESC, ktorá sa stáva hlasom študentov európskych univerzít s cieľom aktívne prispievať k témam diskutovaným na uvedenej konferencii. Pripravené stanovisko je v súlade s Akciou 3 komunity ESC, Manifestom o budúcnosti európskych univerzít.

Príprava spoločného študijného programu

Druhá skupina účastníkov pracovala na príprave návrhu spoločného študijného programu orientovaného na problematiku energií, dopravy, mobility a inteligentných miest. Spoločný študijný program umožňuje študentom získať diplom (Joint Degree) z dvoch alebo viacerých univerzít zapojených do realizácie programu, ktorý je zároveň uznaný vo viacerých krajinách. Aliancia Ulysseus zapája študentov už v úvodných fázach dizajnu takéhoto vzdelávacieho programu využijúc prístup zdola nahor.

Stretnutie k vzájomnému uznávaniu výsledkov vzdelávania a návštevy kľúčových výskumných a inovačných centier Univerzity v Seville

Paralelne so študentským programom sa štyridsať zástupcov zo šiestich partnerských univerzít aliancie zúčastnilo kľúčových stretnutí a návštev výskumných a inovačných centier Univerzity v Seville.

Pracovná skupina pre automatické uznávanie výsledkov vzdelávania sa stretla na úvodnom stretnutí v priestoroch rektorátu Univerzity v Seville, aby začala svoju spoločnú prácu smerom k uznávaniu Ulysseus diplomov.

V neposlednom rade navštívila skupina zástupcov partnerských univerzít aliancie kľúčové výskumné a inovačné centrá Univerzity v Seville, konkrétne na Fakulte inžinierskych vied. Účastníci sa zoznámili s rôznymi projektmi a výskumnými skupinami odborne zameranými na problematiku energií, dopravy, inteligentných miest a umelej inteligencie.

Záver podujatia

V závere podujatia, na pôde rektorátu Univerzity v Seville, prezentovali účastníci pripravené spoločné stanovisko pre Manifest o budúcnosti európskych univerzít ako spoločný a jednotný názor študentov zastupujúcich alianciu Ulysseus.

O ALIANCII ULYSSEUS

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville(Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côted’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.