Aliancia Ulysseus privítala v Seville viac ako 100 výskumníkov zo svojich členských univerzít

Aliancia Ulysseus privítala v Seville viac ako 100 výskumníkov zo svojich členských univerzít

Viac ako 100 výskumníkov zo španielskej Univerzity v  Seville, talianskej Univerzity v Janove francúzskej Univerzity Côte d’Azur, slovenskej Technickej univerzity v Košiciach, rakúskej univerzity MCI | The Entrepreneurial School® a fínskej Univerzity aplikovaných vied Haaga-Helia sa stretlo v Seville, aby podporili výskumné a inovačné aktivity Európskej univerzity Ulysseus. Podujatie pripravila Univerzita v Seville (USE), koordinujúca univerzita aliancie Ulysseus.

Podujatie umožnilo výskumníkom nadviazať bližšie vzájomné kontakty, spoznať aktuálne oblasti výskumu a vývoja a využiť príležitosti na rozvoj budúcich spoločných európskych projektov a vedeckých a výskumných aktivít.

Na otvorení podujatia privítali Miguel Ángel Castro (rektor Univerzity v Seville), Julián Martínez Fernández (prorektor pre výskum Univerzity v Seville a koordinátor Inovačného hubu pre energetiku, dopravu, mobilitu a inteligentné mestá) a Carmen Vargas Macías (generálna koordinátorka aliancie Ulysseus) viac ako 100 výskumníkov zo šiestich krajín.

Rector y Vicerrectores de la Universidad de Sevilla

Rektor Miguel Ángel Castro zdôraznil, že výskum a inovácie podporované satelitným projektom COMPASS sú pri tejto príležitosti tým, čo spojilo všetkých šesť partnerských univerzít Ulysseus. „Cieľom projektu COMPASS je rozvinúť alianciu Ulysseus ako model excelentnosti pre výskum, technológiu a vývoj v súlade so zdieľanou, integrovanou a dlhodobou spoločnou stratégiou, čím sa posilní synergia medzi Európskym výskumným priestorom a Európskym vzdelávacím priestorom,“ povedal rektor. Zároveň vysvetlil, že projekt COMPASS podporuje konkrétne akčné plány s cieľom transformovať alianciu Ulysseus ako model inštitucionálnej transformácie, posilniť jej vplyv a viditeľnosť na európskej úrovni aj mimo nej.

Jednotná výskumná a inovačná stratégia pre alianciu Ulysseus

Prorektor Julián Martínez Fernández predstavil vytvorenú Výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus (Ulysseus Research & Innovation Strategy).

Počas svojho vstupu prezentoval postup prípravy stratégie ale tiež odlišnosti v špecializácii, potrebách a očakávaniach aliancie Ulysseus a jej členských univerzít. Stratégia je výsledkom komplexnej analýzy realizovanej v uplynulých mesiacoch, nasledovanej identifikáciou schopností, synergií a bariér pre budovanie jednotného prístupu k výskumu a inováciám.

Seminár 2030: Cesta ku klimaticky neutrálnym a inteligentným mestám v Európe

Súčasťou podujatia bol seminár venovaný možnostiam pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá v Európe, ktorý organizoval Ulysseus inovačný hub pre energetiku, dopravu, mobilitu a inteligentné mestá pri Univerzite v Seville.

Európska únia vybrala v apríli 100 miest, ktoré sa pridávajú k misii EÚ: 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030 a ktoré budú sledovať ambiciózne ciele na rýchle zníženie emisií a presadzovať inovatívne prístupy s participatívnym zapojením socio-ekonomických partnerov a verejnosti. Práve Sevilla, Helsinki a Košice, domov troch partnerských univerzít Ulysseus, sú na zozname miest vybraných Európskou úniou.

Seminár ukázal inovatívne aktivity, ktoré aliancia Ulysseus pripravuje s cieľom podporiť túto iniciatívu a snažil sa inšpirovať k ďalším zámerom, ktoré by zapojili lokálne komunity okolo členov aliancie Ulysseus do transformačných procesov svojich miest.

Seminár viedol panel expertov v zložení Ricardo Chacartegui Ramírez (Univerzita v Seville), Blanca Gómez Dominguez (Cartuja Science & Technology Park, Sevilla), Maroš Halama (Technická univerzita v Košiciach) a Begoña C. Arrue (Univerzita v Seville) a bol strímovaný aj online.

Workshopy

V prvý deň podujatia (22. júna) sa výskumníci zúčastnili na workshopov venovaných výskumu v oblasti medicíny, potravinárstva, energetike, doprave, mobility, inteligentných miest, rovnako aj spoločenských a humanitných vied. Na týchto workshopoch mali účastníci možnosť prezentovať nápady na nové európske projekty a nadviazať kontakt s kolegami, aby tak podporili budúcu spoluprácu.

Návštevy kľúčových výskumných centier Univerzity v Seville

Druhý deň podujatia (23. júna) bol venovaný návštevám kľúčových výskumných centier Univerzity v Seville: Inžinierska škola, Centrum robotiky a energetické centrum, Inštitút mikroelektroniky v Seville (IMSE) a Národné centrum urýchľovačov (CNA).

Výskumníci z oblasti medicíny a biológie mali možnosť navštíviť Andalúzske centrum molekulárnej biológie a regeneratívnej medicíny (CABIMER) a Ústav biochémie a fotosyntézy rastlín (IBVF). Medzitým sa výskumníci zo spoločenských a humanitných vied dozvedeli niečo o Centre kultúrnych iniciatív Univerzity v Seville (CICUS) a Fakulte výtvarných umení.

Bilaterálne stretnutia a online networking

Hlavným cieľom podujatia bolo umožniť výskumníkom nadviazať kontakty a možnosti vzájomnej vedeckej a výskumnej spolupráce. Vďaka online platforme dostali túto možnosť aj výskumníci, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť osobne. Platforma umožnila výskumníkom nadväzovať online kontakty, reagovať na príležitosti na projektovú, výskumnú a inovačnú spoluprácu, identifikovať možnosti projektov cez programy Horizon Europe a Erasmus+, zdieľať profesné skúsenosti a vedomosti a informácie a spolupracovať v rámci ekosystému Ulysseus.

O projekte COMPASS

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.