Posilňovanie spolupráce v rámci aliancie Ulysseus rezonuje na jej prvom medzinárodnom stretnutí v Innsbrucku

Posilňovanie spolupráce v rámci aliancie Ulysseus rezonuje na jej prvom medzinárodnom stretnutí v Innsbrucku

Aliancia Ulysseus má pred sebou ambicióznu desať ročnú cestu, počas ktorej bude aktívne prispievať k formovaniu európskeho výskumného aj vzdelávacieho priestoru a tým rysovať kontúry budúcnosti Európy. Medzinárodné stretnutie v Innsbrucku, v sídle MCI | Podnikateľskej školy ako jednej zo šiestich partnerských univerzít aliancie, bolo venované témam ako túto ambíciu naplniť.

Dôležitosť stretnutia a aktuálnosť tém podčiarkol aj primátor mesta Innbruck, ktorý privítal zástupcov aliancie vedených rektormi MCI | Podnikateľskej školy a Univerzity v Seville. Aktéri stretnutia hodnotili prvý rok realizácie projektu, najmä z pohľadu dosiahnutých výstupov, a diskutovali o krokoch ako vzájomnú spoluprácu prehĺbiť.

Téma mobilít

Jednou z kľúčových diskutovaných tém na pôde Spoločného medzinárodného centra aliancie boli mobility, ako základný kameň budovania konceptu otvorenej univerzity. V súčasnosti na univerzitách aliancie Ulysseus študuje a pracuje viac ako 182 tis. študentov, učiteľov, výskumníkov a ďalších zamestnancov, pričom v najbližších troch rokoch 100 tis. z nich absolvuje fyzickú, virtuálnu, zmiešanú, krátkodobú či dlhodobú mobilitu a do roku 2030 dosiahne tento počet až 200 tis. účastníkov.

Počas prvého roka projektu pracovali expertné tímy aliancie na príprave rôznych mobilitných programov (vrátane schémy zelených mobilít, Green Deal Mobility Scheme), uvítacieho programu (Welcome Programme) a implementácie Európskej študentskej karty. Tieto tímy zároveň pripravujú programy medzinárodnej spolupráce a propagácie aliancie Ulysseus, zahŕňajúce strategické medzinárodné partnerstvá.

Miguel Ángel Castro Arroyo, rector of the University of Seville and MCI Rector Andreas Altmann

Účastníci stretnutia identifikovali silné a slabé stránky partnerských univerzít a navrhli možnosti ako naštartovať a podporiť študentov na Ulysseus ceste za získavaním medzinárodného vysokoškolského vzdelania.

Aliancia bude umožňovať automaticky uznávané fyzické aj virtuálne mobility s využitím inštitútu Európskej študentskej karty a organizovať intenzívne medzinárodné aktivity, ktoré prispejú k tomu, aby aliancia bola vnímaná ako atraktívna a konkurencieschopná Európska univerzita.

COMPASS

Počas stretnutia v Innsbrucku tím projektu COMPASS pripravoval stratégiu a konkrétny akčný plán ako inštitucionálne transformovať oblasť výskumu a inovácií na partnerských univerzitách aliancie.

Projekt COMPASS, financovaný z programu Horizont 2020, tematicky zastrešuje výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie. Svojím cieľom nadväzuje na spoločnú víziu aliancie stať sa modelom excelentného výskumu a inovácií. Aliancia týmto pracuje na jednotnej stratégii, výskumnej a inovačnej agende a kľúčovej úlohe inovačných hubov.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.