Projektový tím COMPASS sa stretáva na fóre v Košiciach, aby zhodnotil dosiahnutý pokrok v príprave výskumnej a inovačnej agendy a stratégie aliancie Ulysseus

Projektový tím COMPASS sa stretáva na fóre v Košiciach, aby zhodnotil dosiahnutý pokrok v príprave výskumnej a inovačnej agendy a stratégie aliancie Ulysseus

Zástupcovia partnerských univerzít aliancie Ulysseus sa 27. apríla 2022 zúčastnili COMPASS fóra realizovaného v rámci Ulysseus Summitu na Technickej univerzite v Košiciach.

Pri tejto príležitosti členovia rôznych pracovných skupín diskutovali o širokej škále tém, vrátane stavu prípravy výskumnej a inovačnej agendy a stratégie aliancie Ulysseus, digitálnych inovácií, návrhu na transformáciu inovačných centier aliancie Ulysseus (Ulysseus Innovation Hubs) v Európskom výskumnom priestore, zdrojov otvorenej vedy a rodovej agendy.

Výskumná a inovačná stratégia aliancie Ulysseus

Univerzita v Seville (ako koordinátor projektu COMPASS) na fóre prezentovala výsledky analýzy výskumno-inovačného potenciálu partnerských univerzít v aliancii, v súvislosti s pripravovanom výskumnou a inovačnou stratégiou aliancie Ulysseus.

Počas niekoľkých posledných mesiacov pracoval projektový tím na identifikácii a analýze silných a slabých stránok, synergií a prekážok pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie. Analýza zahŕňala dotazníkový prieskum, interview a analýzu vstupov pre identifikovanie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT). Analýza zvýraznila celý rad výziev, ktorým chce aliancia pri tvorbe svojej výskumnej a inovačnej stratégie čeliť, od vývoja a implementácie stratégií výskumu a inovácií (R&I) až po rôzne špecializácie, požiadavky a potreby aliancie Ulysseus.

Širokým zámerom aliancie Ulysseus je vytvoriť inovačný ekosystém, ktorý bude vedieť nájsť riešenia kľúčových výziev spoločnosti prostredníctvom transdisciplinárneho prístupu. Ťažiskom tohto prístupu k výskumu a inováciám v rámci aliancie Ulysseus sú inovačné centrá, ktoré sú tematicky orientované na šesť zásadných výziev Európy súčasnosti a ktoré využívajú silné stránky partnerských univerzít aliancie.

Rodová agenda pre transformáciu univerzít

Kľúčovou témou diskusie počas COMPASS fóra rodová agenda v rámci výskumnej a inovačnej stratégie aliancie Ulysseus. Univerzita v Janove, ako koordinátor pracovného balíka, pracuje na príprave dokumentácie k tejto problematike. Dokumentácia okrem iného stanoví osvedčené postupy na zahrnutie rodovej agendy v oblasti výskumu a inovácií do vysokoškolského vzdelávania, vrátane povinného rodového skríningu pre výzvy a návrhy aliancie Ulysseus, plány rodovej rovnosti, procesy pre rodové otázky a používanie inkluzívneho jazyka a inkluzívnych vizuálnych materiálov vo výskumných projektoch.

Príručka pre rodovú agendu pre transformáciu univerzít aliancie bude zverejnená v júni 2022.

Smerom k transformácii inovačných centier Ulysseus na ERA centrá

Technická univerzita v Košiciach a Université Côte d’Azur spoločne prezentovali priebežný stav problematiky transformácie inovačných centier aliancie Ulysseus na tzv. akreditované ERA centrá (European Research Area Hubs). Prezentácia zahŕňala pohľad na posúdenie životaschopnosti ERA centier v rôznych inovačných ekosystémoch; zabezpečenie interoperability na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni; zvýšenie dostupnosti centier prostredníctvom bezproblémového otvoreného systému a vývoj nástrojov, ktoré pomôžu ostatným zopakovať model navrhnutý v rámci aliancie Ulysseus.

O projekte COMPASS

Projekt COMPASS, ako tzv. satelitný projekt aliancie Ulysseus, pripravuje alianciu k tomu, aby sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií. Ide o projekt financovaný z programu Horizont 2020 a je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt, ktorý je súčasťou programu Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť programu Horizont 2020 (SwafS), uľahčí transformačný proces aliancie Ulysseus smerom k tomu, aby sa stala európskou univerzitou prostredníctvom spoločnej stratégie výskumu a inovácií, ktorá následne skonsoliduje jej inovačný ekosystém.