Pracovná skupina projektu COMPASS pripravovala v Innsbrucku výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus na nasledujúce tri roky

Pracovná skupina projektu COMPASS pripravovala v Innsbrucku výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus na nasledujúce tri roky

Pracovná skupina projektu COMPASS zložená zo zástupcov šiestich partnerských univerzít aliancie Ulysseus, Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko); MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), sa stretla v stredu 20. októbra 2021 na pôde Spoločného medzinárodného centra aliancie v MCI | Podnikateľská škola v Innsbrucku. Zámerom stretnutia bolo prediskutovanie cieľov, výstupov, akčných plánov a financií projektu.

Projekt COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation, financovaný z programu Horizont 2020, tematicky zastrešuje výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt bol oficiálne odštartovaný 1. júna 2021 a svojím cieľom nadväzuje na spoločnú víziu aliancie stať sa modelom excelentného výskumu a inovácií a podporuje synergie medzi európskym výskumným a vzdelávacím priestorom. Vďaka projektu vytvorí aliancia stratégiu a konkrétny akčný plán, ktoré, s dôrazom na spoločnú dlhodobú víziu výskumu, inštitucionálne transformujú oblasti výskumu a inovácií na partnerských univerzitách aliancie.

Zástupcovia pracovnej skupiny diskutovali počas stretnutia o kľúčových výstupoch a plánoch pre naplnenie nasledovných cieľov:

  • Efektívne riadiť projekt s využitím metodiky PM2 používanej Európskou komisiou;
  • Šíriť výstupy a výsledky projektu, maximalizovať ich dopad, zapojiť verejnosť a zdieľať výsledky dobrej praxe, realizáciou aktivít Plánu šírenia a ďalšieho využitia výstupov projektu a komunikácie (Dissemination, Exploitation and Communication Plan);
  • Vytvoriť spoločnú výskumnú a inovačnú agendu a akčného plánu;
  • Pripraviť sa na strategické zapájanie sa do budúcich výziev programov financovaných EÚ (napr. Green Deal, Horizon Europe, Erasmus+);
  • Identifikovať kapacity, synergie a procesy inovačných hubov aliancie Ulysseus.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.