Konferencija COMPASS “Beyond Europe” – internacionalizacija kao prioritet za suočavanje sa trenutnim izazovima u oblasti istraživanja i inovacija

At this event, a panel of distinguished speakers and representatives from higher education institutions and international organisations reflected on the various challenges European University Alliances are experiencing when developing their internationalisation strategies beyond Europe.  
Konferencija COMPASS “Beyond Europe” – internacionalizacija kao prioritet za suočavanje sa trenutnim izazovima u oblasti istraživanja i inovacija

Evropski univerzitet Ulysseus je 24. januara 2024. bio domaćin konferencije „Izvan Evrope: Strategije internacionalizacije istraživanja i inovacija za Evropske univerzitete. Ovaj onlajn događaj okupio je skoro 300 učesnika, a organizovao ga je MCI | Entrepreneurial School® (Austrija), jedan od osam partnerskih univerziteta Ulysseus alijanse. „Beyond Europe“ je dio aktivnosti širenja COMPASS-a, projekta Horizont 2020 i vodećeg za Ulysseus R&I agendu i strategiju, putem koje Ulysseus treba da postane model izvrsnosti za istraživanje i inovacije.

U sve više globalizovanom svijetu, prekogranična saradnja je ključni kamen temeljac agende EU za istraživanje i inovacije. Globalni pristup EU je jasan u tom pogledu i uključuje mobilizaciju istraživača i inovatora kao jedan od ključnih izazova za dobrobit budućih generacija. U tom smislu, konferencija “Beyond Europe” ponudila je svim učesnicima jedinstven forum za razmišljanje o izazovima sa kojima se suočavaju evropske univerzitetske alijanse kada razvijaju svoje strategije internacionalizacije izvan Evrope. Iako ove alijanse mogu imati pristup orijentisan na misiju ka uspostavljanju strateških partnerstava kroz različite saradnje i projekte u oblasti istraživanja i inovacija, proces izgradnje takvih partnerstava mora, ne samo da uzme u obzir tehničke i organizacione aspekte, već i da obuhvati i potrebe i interese odgovarajućih partnera kako bi se osiguralo uzajamno poštovanje, pravičnost i transparentnost.

Andreas Altmann, Rector of MCI | The Entrepreneurial School®

Andreas Altmann, rektor MCI|The Entrepreneurial School® (Austrija), otvorio je konferenciju pozdravivši publiku i naglasivši koliko su istraživanja i inovacije ključne za budući prosperitet, blagostanje i koheziju. U svojim uvodnim riječima, on je podvukao potrebu da visokoškolske institucije sarađuju kako bi se uhvatile u koštac sa svim istraživačkim i inovacionim izazovima i da traže strateške partnere izvan Evrope kako bi ostvarili najbolje rezultate u ovoj oblasti.

zlazak izvan Evrope: izgradnja saradnje izvan EU

Prvi dio konferencije bio je fokusiran na razmatranje različitih strategija i modela saradnje Evropskih univerziteta u oblasti istraživanja i inovacija van EU u kontekstu razvoja i obezbjeđivanja poštovanja, pravičnih i transparentnih partnerstava. Iako se većina saradnje evropskih univerziteta dešava u EU, sve evropske univerzitetske alijanse sarađuju sa partnerima širom svijeta.

Franz Fischler, Former EU Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries

Tokom svog izlaganja, panelista Franc Fišler i bivši komesar EU za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, istakao je potrebu da se i dalje prihvataju i promovišu evropske vrijednosti ne samo u Evropi već i šire, posebno s obzirom na sukobe koji ovih dana dominiraju svijetom. Takođe je istakao da se u okviru strategija internacionalizacije jačaju i oživljavaju istorijski odnosi i da se posebna pažnja posveti saradnji s afričkim zemljama, a posebno razvijanju sistematske razmjene studenata između Afrike i Evrope.

Frédérique Vidal and Former Minister of Higher Education, Research and Innovation (France)

Panelistkinja Frederik Vidal i bivša ministarka za visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije u Francuskoj, podijelila je svoje viđenje uloge evropskih alijansi u međunarodnoj saradnji i uticaja bliske koordinacije između nauke i diplomatije. Ona je poseban naglasak stavila na važnost privlačenja talenata regrutovanjem najboljih profesora, istraživača i studenata, čineći ih visoko zapošljivim i stvarajući različite zajednice kako bi se poboljšalo iskustvo studenata. Ona je takođe podvukla potrebu da savezi razumiju svoju sinergiju sa potencijalnim partnerima kako bi imali obostranu korist u oblasti istraživanja i inovacija. Na kraju je zaključila pomenuvši da nisu samo univerziteti ti koji moraju da promijene način razmišljanja u izgradnji međunarodne saradnje, već je neophodno da i zemlje i EU postanu svjesne ogromnog razvojnog potencijala koji univerziteti i savezi predstavljaju.

From left to right, Siegfried Walch (MCI), Andreas Altmann (Rector, MCI), F. Franz Fischler (Former EU Commissioner for Agriculture, Rural Development and Fisheries) and F. Vidal (Former Minister of Higher Education, Research and Innovation in France)

Kad je riječ o doprinosu alijansi evropskih univerziteta regionima, Frederik Vidal je istakla da je ključno za saveze da imaju jaku vezu između univerziteta, kompanija i zainteresovanih strana uopšte. Franc Fišler je posebnu pažnju posvetio potrebi da se međunarodni odnosi sa strateškim zemljama, kao što su partneri u Africi, profesionalizuju, da se odmaknu od dobrotvorne djelatnosti i pronađu načine da svi uključeni partneri imaju zajedničku korist od partnerstva.

Održavanje međunarodne R&I saradnje izvan EU: Izazovi i faktori uspjeha

Drugi dio konferencije bavio se izazovima sa kojima se susreću akteri R&I ne samo na nivou organizacije, već i na individualnom nivou. Štaviše, nakon identifikovanja izazova, panelisti su takođe razgovarali o faktorima uspjeha za jaka i dugotrajna partnerstva.

Prvu prezentaciju je držao Stefan Bergmans, direktor za istraživanje i inovacije u Evropskoj univerzitetskoj asocijaciji (EUA). Tokom svoje izjave, on je podvukao tri ključna prioriteta EUA Agende za inovacije: jačanje društvenog uticaja univerzitetskih istraživanja i inovacija, njegovanje robusnih, raznovrsnih i kolaborativnih kultura istraživanja i inovacija i zagovaranje dobro dizajniranog sistema istraživanja i inovacija.

From left to right, Natacha Esteves (MCI), Jason Lane (Co-director at C-BERT), Jessica Schüller (Project Manager & Research Associate at C-BERT) and Sigfried Walch (MCI)

Na kraju, ali ne i najmanje važno, poslednje dvije prezentacije održali su Džesika Šuler, projektna menadžerka i istraživačka saradnica u C-BERT-u i Džejson Lejn, ko-direktor u C-BERT-u. Tokom svojih izjava razgovarali su o tome kako graditi i upravljati strateškim savezima i međunarodnim partnerstvima i pokrili različite teme kao što su tipovi transnacionalnog obrazovanja u svim njihovim mogućim oblicima i pojavama.

COMPASS

Ovo je projekat koji treba da usmjerava Ulysseus alijansu u pravcu postajanja modelom izvrsnosti Evropskog univerziteta kroz istraživanje i inovacije; podržan je iz programa EU Horizont 2020. Ova akcija, koja je dio programa Nauka sa društvom i za društvo Horizonta 2020 (SWAFS), olakšaće proces transformacije Ulysseus-a ka Evropskom univerzitetu kroz zajedničku strategiju istraživanja i inovacija koja će konsolidovati njegov inovacioni ekosistem.