Mob4All: Mobility for All Ohjeet kohti osallistavaa kansainvälisyyttä

Mob4All: Mobility for All Ohjeet kohti osallistavaa kansainvälisyyttä

Mob4All on Erasmus -ohjelman (KA2 Strategic Partnership) osittain rahoittama hanke. Hanke pyrkii edistämään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistumista korkeakoulujen kansainvälisiin liikkuvuusohjelmiin kehittämällä opiskelijoita tukevien toimijoiden valmiuksia ja muuttamalla osallistuvien korkeakoulujen ympäristöjä yksilökeskeisten käytäntöjen ja menetelmien kehittämisen ja jakamisen avulla. Tavoitteena on täten vähentää eriarvoisuutta.

Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista saat hankkeen verkkosivuilta: Mob4All@Ulysseus – Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen. Yksi Erasmus+-ohjelman painopisteistä on osallisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa toimissa. Liikkuvuushankkeita toteutettaessa korkeakouluilla tulisi olla osallistava lähestymistapa, jotta ne ovat kaikkien opiskelijoiden ulottuvilla.

Ohjeiden tarkoituksena on tukea korkeakouluja ja liikkuvuuteen osallistuvien
toimijoiden verkostoa luomaan turvallinen ja esteetön ympäristö kaikille opiskelijoille, pitäen mielessä, että jokainen korkeakoulu on erilainen kuin muut, ja tunnistaen rehellisesti, että on olemassa myös rakenteellisia esteitä, joita ei voida
ylittää.

Näissä ohjeissa keskitytään kuitenkin esteisiin, jotka voidaan ylittää, ja pyritään löytämään keinoja ja resursseja vastata kunkin opiskelijan erityistarpeisiin. Ohjeiden sisältö on koottu Mob4All-kumppaneiden kokemuksista, jotka on
hankittu vuorovaikutuksessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa.

Ohjeet on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen käsittelee kansainvälistä liikkuvuusjaksoa yleisellä tasolla noudattaen jakoa kolmeen eri vaiheeseen (ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen) sekä lähettävän että vastaanottavan korkeakoulun näkökulmasta. On tärkeää korostaa, että laadukkaan osallistavan
liikkuvuuden toteuttaminen edellyttää suoraa yhteistyötä lähettävän ja vastaanottavan laitoksen välillä prosessin kaikissa vaiheissa.

Toinen osa on jaettu neljään osaan, joista jokainen keskittyy tiettyyn erityistarveryhmään ja siihen liittyviin liikkuvuuden haasteisiin. Nämä ovat: Liikuntavammat; Kuulo- ja näkövammat; Lukihäiriö; Autismi, ADHD ja mielenterveys.