ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Webinár | Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup

Dňa 29. marca o 15:00 SEČ sa v réžii Ulysseus Digital Innovation Hub so sídlom na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční webinár s názvom „Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup“. Na tomto webinári Radoslav Delina, Radovan Hudák a Richard Kitta vysvetlia, ako digitalizácia či využívanie dát ovplyvňuje náš každodenný život.
Úvod Európska univerzita Ulysseus spúšťa úplne novú sériu webinárov o kľúčových regionálnych a lokálnych výzvach. Tieto sú súčasťou kalendára aktivít projektu „COMPASS: Vedúci Ulysseus, ktorý sa má stať modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií“. Ide o projekt Horizont 2020 Ulysseus a vlajkovú loď jej programu výskumu a inovácií ako aj stratégie. Tieto webináre, ktoré organizuje Ulysseus Innovation Hubs, spoja okrem iných organizácií aj odborníkov z akademickej obce, priemyslu a mimovládnych organizácií, aby diskutovali o kľúčových regionálnych a miestnych výzvach.

O webinári „Digitalizácia v našom živote: multidisciplinárny prístup“

Ako ovplyvňuje digitalizácia alebo využívanie údajov náš každodenný život? Panel odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach na tomto webinári prejde sériou prezentácií vysvetľujúcich, ako digitalizácia alebo využívanie údajov ovplyvňujú náš každodenný život. Od zdravotníctva po sektor umenia a IT, digitalizácia prispieva k zlepšeniu našich životov. Okrem toho objavíme potenciál údajov v roli obstarávania na úrovni novej generácie. Tento multidisciplinárny prístup nám rozšíri obzory a zmení naše postoje v rôznych oblastiach života.  

Dáta a ich potenciál pre obstarávanie novej generácie od Radoslava Delinu

Súčasné verejné a súkromné obstarávanie generuje obrovské množstvo údajov s rôznou úrovňou kvality. Hlavnou výzvou je, ako využiť dáta pre vývoj nových dátových služieb pre podporu rozhodovania alebo plnú automatizáciu obstarávacích procesov. Radoslav Delina vo svojej prezentácii predstaví hlavné výzvy a predbežné výsledky svojho výskumného tímu a bude hľadať potenciálnu výskumnú spoluprácu a skúsenosti súvisiace s transformáciou dátovej vedy na komerčné využitie. Dôraz sa bude klásť na tieto problémy:
  • Popis dát, kvalita dát a skúsenosti so zberom takého množstva dát z reálnych procesov.
  • Ako môže agregácia údajov z rôznych zdrojov na prieskum trhu alebo sourcing zlepšiť získavanie znalostí?
  • Aké typy analýz s potenciálnou komercializáciou sú možné? Veda vs. inovácie.
  • Ako sa analyzuje efektívnosť stratégií vyjednávania či obstarávania? Je nejaká šanca vyvinúť SW bota pre automatizované B2B obstarávanie?
  • Diagnostika potenciálu kartelu alebo nekalých praktík prostredníctvom sieťovej analýzy, predikcie alebo klasifikačných metód.
  • Sociálne obstarávanie a sociálny trh.
  • Verejné obstarávanie inovácií: ako môžu údaje a digitalizácia pomôcť pri podpore?
  • Nezvyčajné typy údajov pre rozhodovanie o obstarávaní (satelitné údaje pre strategické získavanie agrokomodít, predikciu cien kovov, fotovoltaiku,…)
  • Projektové a výskumné nápady pre budúcu spoluprácu
 

Digitálny dizajn a výroba v implantológii a tkanivovom inžinierstve od Radovana Hudáka

Táto prezentácia sa bude zaoberať najnovšími trendmi v digitálnom dizajne a výrobe v oblasti medicíny, najmä v oblasti implantológie, tkanivového inžinierstva a regeneratívnej medicíny. Aditívna výroba a 3D tlač sa v medicíne používa už viac ako 10 rokov s trendom vytvárania výrobných nemocníc a bunkovej biomanufaktúry. Prezentované budú skúsenosti s aplikáciami aditívnej výroby v medicíne, kde viac ako 350 zákazkových implantátov a 40 000 implantátov sériovo vyrobila a implantovala celosvetová spin-off spoločnosť založená pri Technickej univerzite v Košiciach.

Umenie ako rozhranie – Komplexné umelecké projekty a jednotlivé úlohy v pozadí od Richarda Kittu

Mediálne umelecké myslenie v zmysle aktuálnych tém v rámci multidisciplinárnych platforiem a (ne)očakávaných medzidisciplinárnych riešení. Komplexné umelecké projekty prinášajú okrem technologických výziev aj kreatívne individuálne stratégie založené na odozve alebo participácii v reálnom čase. Môžu byť digitálne, virtuálne alebo dokonca pohlcujúce, ale aj vo fyzickej interakcii. Proces je často ovplyvnený mnohými významnými vstupmi vrátane ekológie alebo udržateľnosti. Niektoré zo zvýraznených konceptov možno identifikovať ako prototypy z dielne CORE Lab, ktoré v súčasnosti sídli na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

Speakri

Radoslav Delina

Radoslav Delina je docentom na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Je vedec a inovátor s bohatými skúsenosťami s projektmi FPx a odborným poradenstvom pre vládny (EK, JP, SK), verejný a komerčný sektor najmä v oblasti spoločensky zodpovedných transformácií riadených dátami a viacerými startupmi. V súčasnosti vyvíja dátové služby pre procesy verejného a súkromného obstarávania v spolupráci s veľkými spoločnosťami a poskytovateľmi podnikového SW, aby využil svoje odborné znalosti a skúsenosti z výskumných projektov pre automatizáciu rozhodovacích procesov založenú na AI (obstarávanie, zdravotníctvo, presné poľnohospodárstvo, suroviny, …) a dátovo orientovaná podpora riadenia výdavkov (riadenie rizík, behaviorálne upozornenia oznamujúce rizikové správanie dodávateľov, výstražná služba pre najefektívnejšiu stratégiu obstarávania, plánovanie stratégie, transparentnosť vo verejnom obstarávaní, diagnostika neštandardného správania, sociálne obstarávanie atď.). Zameriava sa na budovanie udržateľných a odolných sociálnych komunít najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím a starších ľudí a hľadá nové spôsoby, ako môžu technológie budovať sociálne zodpovednú budúcnosť.

Radovan Hudak

Prof. Radovan Hudák je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a mobilitu a vedúcim Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Je jedným zo zakladateľov Biomedical Engineering Company a Dental Engineering Company, ktoré aplikujú digitálny dizajn, výrobu a inovácie v medicíne a stomatológii. Bol vedcom roka 2016 na Slovensku v oblasti technológií a držiteľom ocenenia Top Innovation in Healthcare za rok 2017 na Slovensku.

Richard Kitta

Docent Richard Kitta je prodekanom pre umenie, vedu a výskumnú činnosť a vedúcim CORE Lab na Fakulte umenia Technickej univerzity v Košiciach. Je multimediálnym a digitálnym umelcom, kurátorom, editorom, vydavateľom a kultúrnym aktivistom so zameraním na oblasť mediálneho umenia a kreatívne interdisciplinárne stratégie. Je zakladateľom DIG gallery (od roku 2012) a umeleckého priestoru Kotolna (od roku 2014) a spoluzakladateľom multižánrového umeleckého magazínu ENTER (2010-2020). Stojí za projektom MAO (Media Art Office) a festivalovými platformami ako Creative Playgrounds, New Poetry Forms či EMA (Eco Media Art). Svojimi aktivitami výrazne prispel k zisku prestížneho titulu Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia v roku 2017

Speakri

Gualtiero Volpe

Gualtiero Volpe je docentom na Katedre výpočtovej techniky, bioinžinierstva, robotiky a systémových výpočtov na Univerzite v Janove. Je odborníkom na multimodálne interakcie v oblasti múzických umení na tej istej univerzite.

Daniel Sieber

Senior Lecturer & Head of Electrodes/Surgical Research and Development na Podnikateľskej univerzite MCI v Innsbrucku.

Isabel Nepomuceno

She is currently a lecturer at the Universidad de Sevilla, Dpto. LSI, Spain. She received the Ph.D. degree from the University Pablo de Olavide, Spain, in 2011. Her research interests include omic data analysis, network-based prognostic approaches and systems-level approach for translational bioinformatics.

Viac podrobností o tomto webinári

Facilitátor| Tomáš Pavlik, Komunikačný officer COMPASS na Technickej univerzite v Košiciach Dátum | Utorok 29. marca 2022 Čas | 15:00 – 16:30 SEČ Hostiteľ | Ulysseus Digital Innovation Hub, Technická univerzita v Košiciach Jazyk | Webinár bude v angličtine Potvrdenie o účasti | Na konci webinára bude poskytnutý odkaz na vyžiadanie certifikátu o účasti na tomto webinári.

Zaregistrujte sa na tomto webinári

O COMPASS

COMPASS: Vedenie Ulyssea k tomu, aby sa stal modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom výskumu a inovácií“ je projekt Ulysseus v programe Horizont 2020 a vlajková loď jeho programu a stratégie výskumu a inovácií. COMPASS získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 101035809. Za názory a názory vyjadrené v tomto oznámení nesú výhradnú zodpovednosť autori a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej komisie.