ULYSSEUS PARTNERS’ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Ulysseus Eurooppalainen yliopisto järjestää opiskelijoille avoimen tapahtuman Opiskelijoiden on mahdollisuus tuoda tapahtumassa esiin koulutukseen liittyviä teemoja ennen ensi keväänä järjestettävää Euroopan tulevaisuuskonferenssin juhlatilaisuutta.

Open Event Flyer
Ulysseus Open Event -tapahtuma järjestetään 3.12.021. Tapahtumaa isännöi Sevillan yliopisto, joka myös koordinoi Ulysseus-hanketta.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi on Euroopan unionin kansalaisosallistumisen väline, jossa esiin nousseita teemoja viedään niin Euroopan parlamenttiin, Eurooppa-neuvostoon kuin Euroopan komissioonkin. Tulevaisuuskonferenssiin kuuluu eri teemoihin keskittyviä työryhmiä, joita ovat mm. koulutus, nuoret ja kulttuuri.

Osana hanketta Ulysseus Eurooppalainen yliopisto järjestää nyt Sevillassa Open Event -tapahtuman, joka on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Tapahtumassa keskitytään opiskelijoiden ideoihin ja aktiiviseen osallistamiseen. Tarkoituksena on saada opiskelijoita mukaan erilaisiin keskusteluihin kevään tulevaisuuskonferenssissa käytävien keskustelujen pohjaksi.

Yli 50 opiskelijaa kuudesta Ulysseus-yhteistyöyliopistosta kokoontuu Sevillaan ilmaisemaan mielipiteensä eurooppalaisten yliopistojen tulevaisuudesta. Yhteistyöyliopistot ovat Sevillan yliopisto (Espanja), Université Côte d’Azur (Ranska), Genovan yliopisto (Italia), Košicen teknillinen korkeakoulu (Slovakia), MCI | Entrepreneurial School® (Itävalta) ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Suomi).

Opiskelijat osallistuvat kahteen co-creation-sessioon, joissa keskustellaan esimerkiksi seuraavista tärkeistä aiheista: korkeakoulujen roolista tulevaisuuden yhteiskunnassa ja niiden opetussuunnitelmista, tilojen suunnittelusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lähestymistavoista. Ajatusten esittämisen lisäksi opiskelijat osallistuvat ensimmäisen yhteisen Ulysseus-tutkinnon suunnitteluun (Energy, Transport, Mobility and Smart Cities Degree).

Ensimmäisessä sessioissa keskitytään Eurooppa-yliopistojen tulevaisuuteen, ja opiskelijat kirjoittavat yhdessä kirjallisen kannanoton aiheesta. Toisessa sessiossa opiskelijat osallistuvat edellämainitun Ulysseuksen ensimmäisen yhteisen Master-tutkinnon sisällön suunnitteluun (Energy, Trasnport, Mobility and Smart Cities).

Co-creation-sessio 1: Ulysseus-opiskelijoiden kannanotto Euroopan yliopistojen tulevaisuuden julistusta varten

Session tarkoituksena on koota Ulysseus-opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita korkeakoulujen tulevaisuudesta yhteiseksi kannanotoksi. Tavoitteena on edistää Euroopan opiskelijayhteisön parhaillaan valmistelemaa julistusta, joka tuodaan esille Euroopan tulevaisuusuuskonferenssissa. Kannanoton sisältää konsensuksen eri näkökulmien välillä, ja se edustaa Ulysseus-opiskelijoiden näkemystä eurooppalaisten korkeakoulujen tulevaisuudesta.

Kannanotossa käsitellään seuraavia teemoja: huippuosaaminen ja inkluusio, digitaaliset ja vihreät (kaksois-)siirtymät, eurooppalainen lähestymistapa, sidosryhmiin sitoutuminen sekä elinikäinen ja elämänlaajuinen oppiminen, johon kuuluvat myös formaalit ja nonformaalit oppimismahdollisuudet korkeakouluissa Euroopassa.

Co-creation-sessio 2: Energy, Transport, Mobility and Smart Cities -yhteistutkinnon suunnittelu

Session tarkoituksena on koota tietoa eritasoisten ja eri taustoista tulevien opiskelijoiden tarpeista sekä näkökulmista yhteisen tutkinnon suunnittelua varten. Tavoitteena on ottaa opiskelijat mukaan ensimmäisen Ulysseuksen yhteisen tutkinnon rakentamiseen alusta alkaen niin, että prosessi on sekä poikkitieteellinen ja opiskelijakeskeinen että joustava ja työelämälähtöinen.

Ulysseus Open Event kutsuu koolle yli 50 opiskelijaa kuudesta Ulysseus-kumppaniyliopistosta yhdessä yli 40 edustajan kanssa. Ulysseus on sitoutunut kehittämään osallistavia, kestäviä ja erinomaisia eurooppalaisia koulutus- ja tutkimusalueita. Tilaisuus on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia, ja siinä vahvistetaan Ulysseus-yhteisön ääntä koko Euroopan tasolla käydyissä keskusteluissa.

ULYSSEUS

Ulysseus on yksi 41 eurooppalaisesta korkeakouluverkostosta, jotka Euroopan komissio on valinnut tulevaisuuden yliopistoiksi. Verkosto mahdollistaa opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan vapaan liikkuvuuden korkeakoulujen välillä, työharjoittelun eri maiden yrityksissä ja yhteiset vaikuttavat kansainväliset tutkimushankkeet. Ulysseuksessa on mukana kuusi korkeakoulua: Sevillan yliopisto Espanjasta (hanketta koordinoiva korkeakoulu), Genovan yliopisto Italiasta, Université Côte d’Azur Ranskasta, Košicen tekninen yliopisto, MCI | The Entrepreneurial School®, Itävallasta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Suomesta.