ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Registrácia na Verejné podujatie aliancie Ulysseus 11. mája je už otvorená

Registrácia na Verejné podujatie aliancie Ulysseus 11. mája je už otvorená
Cieľom tohto virtuálneho podujatia je vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia Ulysseus dotýka, pomôcť im spoluvytvárať štruktúru tejto aliancie a otvoriť nové príležitosti pre vzájomné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.

V utorok 11. mája 2021 sa uskutoční prvé verejné podujatie – Open Event, počas ktorého bude verejnosti predstavená aliancia Európskych univerzít Ulysseus, jej šesť inovačných hubov a ponuka aktivít pre odbornú aj laickú verejnosť, vrátane spoločných Európskych študijných programov, výskumných a podnikateľských projektov a medzinárodnej mobility v širokej škále tém. Virtuálne podujatie, realizované prostredníctvom online webinárov a diskusií na platforme B2match, má za cieľ vzájomne prepojiť všetkých, ktorých sa aliancia dotýka, a pomôcť im spoluvytvárať jej štruktúru a tým podporiť priestor pre spoločné projekty a aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Účasť na podujatí je bezplatná a registrácia naň je už otvorená.

„Vrelo Vás pozývame na toto podnetné verejné podujatie aliancie, ktoré Vám ponúkne nové príležitosti. Podujatie je určené pre všetkých z komunity aliancie: pre výskumníkov, inovátorov, spoločnosti, inštitúcie, mimovládne organizácie, študentov a občanov,“ uviedla generálna koordinátorka aliancie Ulysseus Carmen Vargas. „Inšpiratívne plenárne prezentácie, informačné workshopy a cielené stretnutia 1:1 Vás určite zaujmú, prinesú nové a zaujímavé kontakty.“

Open Event prepojí študentov, výskumníkov, inovátorov, súkromné spoločnosti, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a občanov zo šiestich Európskych krajín aliancie Ulysseus a ďalších krajín (program si pozrite tu). Túto jedinečnú príležitosť na získanie kontaktov pre nové projekty a aktivity v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ podporí virtuálny priestor s možnosťami nadviazania spolupráce v rámci komunity aliancie.

Témy podujatia

Počas podujatia Open Event sa účastníci dozvedia viac o inovačnom ekosystéme aliancie Ulysseus, vrátane rôznych iniciatív, ktoré aliancia naštartuje na podporu medzinárodnej inovatívnej spolupráce. Budú tiež predstavené tzv. satelitné projekty aliancie, ako aj možnosti pre nové projekty financované z programov Horizon Europe a Erasmus+.

Séria paralelných prezentácií sa bude okrem iného venovať pohľadu a možnostiam aliancie Ulysseus pre študentov, akými sú samotný kampus Ulysseus, spoločné a dvojité diplomy, program mobility, možnosti stáží a rozvoja kariéry. Budú predstavené rôzne akcie a iniciatívy týkajúce sa rovnosti pohlaví v STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika), otvorená veda, ako aj nové príležitosti na vytváranie sietí v rámci programov Horizon Europe a Erasmus+ prostredníctvom inovačných hubov aliancie.

Výzvy aliancie Ulysseus

Európska univerzita Ulysseus má silné prepojenie na regionálny a lokálny rozvoj, ako aj na sociálnu súdržnosť a občiansku angažovanosť. Európska univerzita preto buduje inovačný ekosystém založený na spoločných a navzájom sa doplňujúcich silných stránkach v oblasti vzdelávania, výskumu, transferu vedomostí a zapojenia kľúčových hráčov.

Celkovo sú tieto výzvy aliancie Ulysseus v súlade s prioritami stratégií inteligentnej špecializácie a regionálnych strategických plánov, ako aj s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN, Európskou zelenou dohodou a klastrami a misiami programu Horizon Europe. Univerzity a asociovaní partneri zo šiestich európskych krajín a regiónov inovačného ekosystému aliancie a z celého sveta sa preto spoja, aby spoločne rozvíjali problematiky šiestich tém inovačných hubov aliancie:

  • Digitalizácia
  • Umelá inteligencia
  • Starnutie a blahobyt
  • Energetika, doprava, mobilita a inteligentné mestá
  • Turizmus, umenie a kultúrne dedičstvo
  • Potravinárstvo, biotechnológie a cirkulárna ekonomika

Inovačné huby aliancie Ulysseus sú spoločné inovatívne centrá, v ktorých sa realizujú aktivity aliancie a tým riešia výzvy v oblasti výskumu a vývoja zamerané na rozvoj zapojených regiónov. Inovačné huby sú jadrom procesu spoluvytvárania transdisciplinárneho a výzvou-riadeného vzdelávania prepojeného s programami výskumu, transferu znalostí a podpory zapájania občanov a zvýrazňovania európskych hodnôt.