ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Pracovná skupina projektu COMPASS pripravovala v Innsbrucku výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus na nasledujúce tri roky

COMPASS workgroup members
Členovia aliancie Ulysseus sa stretli na prvom osobnom stretnutí projektu

Pracovná skupina projektu COMPASS zložená zo zástupcov šiestich partnerských univerzít aliancie Ulysseus, Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko); MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko), sa stretla v stredu 20. októbra 2021 na pôde Spoločného medzinárodného centra aliancie v MCI | Podnikateľská škola v Innsbrucku. Zámerom stretnutia bolo prediskutovanie cieľov, výstupov, akčných plánov a financií projektu.

Projekt COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation, financovaný z programu Horizont 2020, tematicky zastrešuje výskumnú a inovačnú stratégiu aliancie Ulysseus. Projekt bol oficiálne odštartovaný 1. júna 2021 a svojím cieľom nadväzuje na spoločnú víziu aliancie stať sa modelom excelentného výskumu a inovácií a podporuje synergie medzi európskym výskumným a vzdelávacím priestorom. Vďaka projektu vytvorí aliancia stratégiu a konkrétny akčný plán, ktoré, s dôrazom na spoločnú dlhodobú víziu výskumu, inštitucionálne transformujú oblasti výskumu a inovácií na partnerských univerzitách aliancie.

Zástupcovia pracovnej skupiny diskutovali počas stretnutia o kľúčových výstupoch a plánoch pre naplnenie nasledovných cieľov:

• Efektívne riadiť projekt s využitím metodiky PM2 používanej Európskou komisiou;
• Šíriť výstupy a výsledky projektu, maximalizovať ich dopad, zapojiť verejnosť a zdieľať výsledky dobrej praxe, realizáciou aktivít Plánu šírenia a ďalšieho využitia výstupov projektu a komunikácie (Dissemination, Exploitation and Communication Plan);
• Vytvoriť spoločnú výskumnú a inovačnú agendu a akčného plánu;
• Pripraviť sa na strategické zapájanie sa do budúcich výziev programov financovaných EÚ (napr. Green Deal, Horizon Europe, Erasmus+);
• Identifikovať kapacity, synergie a procesy inovačných hubov aliancie Ulysseus.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.