ULYSSEUS PARTNERS‘ SHORT COURSES – APPLY  NOW!

Monitorovacia rada RADAR sa stretla na úvodnom stretnutí, na ktorom bol predstavený tím, poslanie a pracovné postupy, stanovili si priority tém a ďalšie kroky.

Members ar Radar meeting
Monitorovacia rada RADAR aliancie Ulysseus začala svoju činnosť 19. novembra 2021 na stretnutí zástupcov šiestich partnerských univerzít

Monitorovacia rada RADAR aliancie Ulysseus začala svoju činnosť 19. novembra 2021 na stretnutí zástupcov šiestich partnerských univerzít — Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko), MCI | Podnikateľská škola (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).

RADAR je monitorovacou radou aliancie Ulysseus pre monitorovanie implementácie projektu, riadenie rizík a prípadné korekcie v projekte Európskej univerzity Ulysseus“, upresnila generálna koordinátorka Ulysseus Carmen Vargas, ktorá ďalej vysvetlila „Je tiež jedinečnou a inovatívnou iniciatívou v rámci európskych univerzít a zároveň referenčnou štruktúrou a nástrojom aliancie Ulysseus na predvídanie a monitorovanie krátkodobých a dlhodobých zmien v ekonomike, spoločnosti, na trhu práce a v oblasti nových zručností a kompetencií“.

RADAR bude monitorovať a zhromažďovať informácie o trendoch, vrátane monitorovania politík Európskej komisie, konkrétne Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC) a Generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu (DG RTD), aby sme zabezpečili, že aliancia Ulysseus dokáže reagovať novým zmenám a procesom a zvýši tak svoju transformačnú kapacitu a vplyv.

Tím RADAR

RADAR zhromažďuje 12 univerzitných pedagogických, sociálnych, technologických a ekonomických expertov, ktorí budú interne hodnotiť pokrok aliancie Ulysseus. Tím, vybraný Riadiacou radou spolu s generálnou koordinátorkou, bude priebežne monitorovať a hodnotiť pokrok aliancie Ulysseus, s využitím širokej škály nástrojov kvality (vrátane akčných plánov, ročných plánov a správ, konkrétne s uvedením kvantitatívnych ukazovateľov činností digitálnej platformy, každoročného online prieskumu kvality a výročnej správy o diseminácii aliancie Ulysseus).

Ciele monitorovacej rady

RADAR vyhodnotí ciele a výstupy aliancie Ulysseus s prihliadnutím na globálne, európske, národné, regionálne a miestne trendy a politiky a podľa toho prispôsobí implementáciu projektu Ulysseus. Medzi inými, monitorované trendy budú zahŕňať strategické dokumenty o Európskom vzdelávacom a výskumnom priestore (Európska stratégia pre univerzity), Nová agenda zručností pre Európu, Európsky akčný plán pre digitálne vzdelávanie, Európska charta základných práv, Európska zelená dohoda, Biela kniha o umelej inteligencii, Erasmus +, Horizont Európa, ako aj RIS3 a strategické plány regiónov a lokalít.

Výber tém

Počas stretnutia stanovili členovia monitorovacej rady RADAR rad prioritných tém, ktorým sa budú venovať a definovali ďalšie kroky: zavedenie procesu prípravy výročnej správy s hĺbkovou analýzou pokroku k spoločnej vízii aliancie Ulysseus, návrh opatrení na zlepšenie určených pre Medzinárodný poradný výbor (IAB). Tento následne vykoná záverečné hodnotenie pre Riadiacu radu a navrhne prispôsobenie existujúcich aktivít aliancie, prípadne nové aktivity. Navyše RADAR bude každé tri roky aktívne napomáhať pri navrhovaní nového akčného plánu.

O aliancii Ulysseus

Aliancia Ulysseus je jednou zo 41 európskych univerzít, ktoré Európska komisia vybrala za univerzity budúcnosti. Aliancia, vedená Univerzitou v Seville (Španielsko) spolu so zapojením ďalších piatich univerzít v Európe (Univerzita v Janove, Taliansko; Univerzita Côte d’Azur, Francúzsko; Technická univerzita v Košiciach, Slovensko; MCI | Podnikateľská škola, Rakúsko; a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia, Fínsko), umožní študentom, výskumníkom a absolventom voľný pohyb medzi partnerskými univerzitami, uskutočňovanie stáží v podnikoch a realizáciu výskumných projektov s vysokým dopadom.